The
Mountain
Body
Kolsås

Et bestillingsverk for MUNCH

En fysisk, poetisk og visuell forbindelse mellom fjellet, byen og kunsten.

The Mountain Body er et kunstprosjekt av som undersøker hvordan fjellet påvirker og blir påvirket av samfunnet rundt, i dag og i lys av geologisk tid. Videoverket som «klatrer» oppover museets etasjer er basert på et koreografisk og skulpturelt installasjonsarbeid gjennomført i Østveggen på Kolsås. Fjellet er her utgangspunkt for undersøkelser rundt vårt natursyn, og forhold mellom natur og kultur sett i lys av dagens klima- og miljøutfordringer.

Gjennom kikkerten ses akkurat østveggen. Sporene etter det nedbrytbare jordpigmentet som gruppen med samtidsdansere og klatrere avlegger for å fremheve fjellets egen struktur kan så vidt skimtes. Fjellsiden består blant annet av den sjeldne stentypen rombeporfyr, smeltet lavastrøm, fra tiden Oslofeltet var et aktivt vulkansk område. Fjellets arkiv viser også til geografisk forflytning: på et tidspunkt lå Kolsås og Oslo i Nord-Afrika.

Siden slutten av 1800-tallet var Kolsås hyppig besøkt av kunstnere, filosofer, politikere, feminister, miljøaktivister og klatrere. Kolsås figurerer i flere kjente verk av blant andre Kitty Kielland og Claude Monet, og sies å utgjøre horisontlinjen i Edvard Munchs ikoniske verk: Skrik. Munch skal ha stått i Ekebergåsen og sett utover byen og Oslofjorden. I lys av dagens klimautfordringer får verkets opprinnelige tittel, Naturens Skrik, nye og flere betydninger.

The Mountain Body vil over flere år utvikle en serie større kontekstspesifikke installasjonsarbeid i ulike fjell, som til sammen og over tid danner en «fjellkjede». På ulike måter kan fjellet forstås som en kropp, en ryggrad i verden, som synlig og usynlig fortsetter å påvirke og påvirkes av samfunnet: geologisk, økologisk, politisk og poetisk.

Kolsås er det første fjellet i denne kjeden.

Helle Siljeholm
Konsept / Regi / Produksjon

Espen Haslene/ Tundra*
Klipp og postproduksjon

Pernille Holden
Marianne Kjærsund
Anders Rummelhoff
Sjur Hansteen

Utøvere og klatrere

Guro Vrålstad
Produksjonsmedarbeider

Istvan Virag
Simen Christer Hansen
Karianne Johansen
Tormod Granheim
Jon Marius Nilsson

Fotografer

Bent Erik Myrvoll
Jordpigment

Kikkert:
Utlånt av Teno Astro

Jon Løvøen
Sokkel konstruksjon

Tominga Hope O’Donnell
Kurator

Takk til:
Teno Astro og Dæli Gård

The Mountain Body er et flerårig prosjekt støttet av Norsk Kulturråd.
The Mountain Body- Kolsåsstupene, forestillingen som videoinstallasjonen for MUNCH bruker som utgangspunkt er også støttet av Bærum Kommune og Co-produsert av Black Box Teater, Oslo.

For mer info om Helle Siljeholm’s arbeid se: www.hellesiljeholm.com

The
Mountain
Body
Kolsås

Commissioned by MUNCH

A physical, poetic and visual connection between the mountain, the city and art.

The Mountain Body is an art project that explores how the mountain affects and is affected by the surrounding community, today and through geological time. The video work that “climbs” up the museum’s floors is based on a choreographic and sculptural installation work carried out in Østveggen på Kolsås. The mountain is the starting point for research into our perspectives of nature, and the relationship between nature and culture in light of today’s climate and environmental challenges.

Through the telescope Østveggen is visible. The traces of the degradable soil pigment that the group of contemporary dancers and climbers make to emphasize the mountain’s own structure is barely visible. The hillside consists, amongst other of the rare rock type rhombic porphyry, melted lava streams, from the time Oslofeltet was an active volcanic area. The mountain’s archive also shows geographical relocation: at one point Kolsås and Oslo were in North Africa.

Since the end of the 19th century, Kolsås has been frequently visited by artists, philosophers, politicians, feminists, environmental activists and climbers. Kolsås appears in several well-known works by, among others, Kitty Kielland and Claude Monet, and forms the horizon in Edvard Munch’s iconic work: Scream. Munch is said to have stood in Ekebergåsen and looked out over the city and the Oslo Fjord. In light of today’s climate challenges, the work’s original title, Nature’s Scream, takes on new and added connotations.

Over several years, The Mountain Body will develop a series of major context-specific installation work in various mountains, which together and over time form a «mountain chain». In various ways, the mountain can be understood as a body, a backbone of the world, which visibly and invisibly continues to influence and be influenced by society: geologically, ecologically, politically and as poetic material.

Kolsås is the first mountain in this chain.

Helle Siljeholm
Concept / Director / Production

Espen Haslene / Tundra *
Editing and post-production

Pernille Holden
Marianne Kjærsund
Anders Rummelhoff
Sjur Hansteen

Performers and climbers

Guro Vrålstad
Production co- worker

Istvan Virag
Jon Marius Nilsson
Tormod Granheim
Simen Christer Hansen
Karianne Johansen

Photographers

Bent Erik Myrvoll
Earth pigment

Telescope:
Courtesy of Teno Astro

Jon Løvøen
Plinth construction

Tominga Hope O’Donnell
Curator

Thanks to:
Teno Astro and Dæli Gård

Funders: The ongoing project The Mountain Body is supported by Arts Council Norway.
The Mountain Body- Kolsåsstupene, the performance forms the starting point for the development of the video installation for MUNCH is also supported by Bærum Kommune and Co- produced by Black Box Teater, Oslo.

More on Helle Siljeholm’s work: www.hellesiljeholm.com